Wypadek – i co dalej porady dla moich klientów

 

Najważniejsze rzeczy, które powinien wiedzieć mój klient zobligowany mocą ustawy do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w przypadku bycia posiadaczem pojazdu mechanicznego.

PORADY 

1. Każdy poszkodowany, który w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała, w pierwszej kolejności powinien zadbać o swoje zdrowie. Każdy, kto nie jest sprawcą wypadku, nie musi obawiać się o straty finansowe w trakcie rekonwalescencji. Podstawowe usługi medyczne refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jeżeli czas oczekiwania na termin wizyty lekarskiej czy zabiegi jest odległy, co może wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia poszkodowanego, ma on prawo do prywatnych wizyt, których koszt pokryje ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Nawet wtedy, kiedy osoba biorąca udział w wypadku nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, zachowuje prawo do leczenia i rehabilitacji, a podmiotem zobowiązanym do pokrycia kosztów w takim przypadku będzie ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Poszkodowani powinni wiedzieć również, że jeżeli w wyniku przebywania na zasiłku chorobowym utracili część wynagrodzenia lub nawet całość w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub umowy cywilnoprawnej, ubezpieczyciel zobowiązany będzie do ich zrekompensowania.

2. Jeżeli w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ pojazd mojego klienta np. ze Szczawnicy, w szczególności samochód, który służył do celów zarobkowych, ma on prawo do najmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel ma obowiązek pokrycia kosztów najmu do czasu wypłaty odszkodowania, powiększonego o technologiczny czas naprawy pojazdu. Ważne jest, że cena najmu pojazdu zastępczego nie może odbiegać od średniej ceny rynkowej dla tej usługi, a sam pojazd musi być klasyfikowany jako zbliżonej klasy.

3. Ubezpieczyciel, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat, jakie poniósł poszkodowany np. z Ochotnicy : na skutek wypadku, ale także wypłaty zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym w celu złagodzenia powstałej krzywdy. Na jego wysokość wpływają przede wszystkim takie czynniki, jak: zakres obrażeń ciała, długość procesu leczenia i rehabilitacji, stopień nasilenia dolegliwości bólowych, liczba przebytych zabiegów oraz utrudnień w życiu prywatnym i zawodowym, a także wiek, płeć czy stopień aktywności życiowej przed wypadkiem. Co ważne, o zadośćuczynienie może się ubiegać także osoba, która nie jest uczestnikiem zdarzenia, ale członkiem najbliższej rodziny osoby, która zmarła w wyniku wypadku. W takim przypadku, oczywiście poza odmienną podstawą prawną żądania, inne przesłanki determinować będą jego wysokość. Wśród nich wskazać należy na: stopień pokrewieństwa, relacji i zażyłości ze zmarłym, zakres wsparcia i pomocy, na jaki mogli liczyć między sobą, wiek osoby zmarłej oraz poczucie krzywdy powstałej na skutek zdarzenia.

4. Musisz pamiętać, że przepisy prawa szczegółowo regulują kwestię czasu, w jakim można ubiegać się o każde ze świadczeń. W zależności od kwalifikacji czynu jako wykroczenie lub przestępstwo, terminy te wynoszą odpowiednio 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia, lub 20 lat od daty powstania szkody. Ujmując rzecz w sporym uproszczeniu, w przypadku kolizji drogowych z relatywnie niewielkimi urazami u poszkodowanych będziemy mieli do czynienia z terminem trzyletnim, natomiast w przypadku zdarzeń, w których wystąpiły poważniejsze obrażenia, jak np. złamania kości, lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prawdopodobny termin na dochodzenie roszczeń wyniesie aż 20 lat.

5. Mój kliencie z Tylmanowej musisz wiedzieć, że masz prawo do uzyskania pomocy. Nie można oczekiwać, że osoba biorąca udział w wypadku nie ze swojej winy stanie się nagle specjalistą w dziedzinie odszkodowań. Jeżeli poszkodowany nie jest pewien, o jakie świadczenia może się ubiegać, jak je właściwie udokumentować, może skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika zarówno w procesie polubownym, jak i sądowym. Ważne, aby mój klient wiedział, na co powinien zwrócić uwagę. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań. Na co zatem powinno się zwrócić uwagę, dokonując wyboru? Jeżeli bezpośrednio po wypadku pojawia się u twojego klienta kilka osób reprezentujących kolejne firmy, poszkodowany nie powinien obawiać się zapytać, skąd wiedzą o wypadku, skąd znają jego personalia oraz przebieg wypadku. Czujność powinny wzbudzić wymijające i nieprecyzyjne odpowiedzi. Twój klient musi pamiętać, że dane osobowe podlegają ochronie prawnej, a zachowując minimalne środki ostrożności, jest w stanie zapobiec sytuacji, w której ktoś w nieuczciwy sposób mógłby je wykorzystać. Doradzam  aby moi klienci  – poszkodowani, aby sprawdzili, jakim zapleczem dysponuje wybrana przez Nich firma, czy posiada własną kancelarię prawną, która w razie potrzeby będzie mogła reprezentować jego interesy w sądzie. Warunkiem koniecznym jest szczegółowe zapoznanie się z treścią umowy, sprawdzenie, czy w przypadku ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego nie zostaną doliczone dodatkowe koszty.  Poszkodowani nie powinni pozwolić, aby ktoś decydował za nich, należy pamiętać o tym, że niektóre czynności, jak np. podpisanie ugody, zamyka możliwość dochodzenia dalszych, jak też dodatkowych roszczeń na przyszłość. Zawarcie ugody samo w samo w sobie niekoniecznie jest złym rozwiązaniem, ale pod warunkiem, że następuje na zrozumiałych dla poszkodowanego zasadach, które akceptuje. Jednak najpierw każdy klient powinien zostać szczegółowo poinformowany przez swojego pełnomocnika o wszystkich warunkach, na jakich miałaby zostać zawarta ugoda, poznać rozwiązania alternatywne i dopiero po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw” podjąć decyzję. Dobrą praktyką, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, jest zarówno przedstawienie warunków na piśmie przez pełnomocnika, aby poszkodowany mógł na spokojnie zastanowić się nad sprawą nie obawiając się, że coś może przeoczyć, jak również wyrażanie ewentualnej zgody na zawarcie ugody w formie pisemnej.

Mój kliencie powinieneś wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeń zobowiązane są do rozpatrzenia wniesionych roszczeń, nie mają jednak obowiązku informować, o jakie jeszcze świadczenia może się on starać. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia zasadności każdego z wnoszonych roszczeń. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej, warto zatem wiedzieć, jaką ochronę ubezpieczeniową otrzymujemy w zamian. Ryzyko każdej wypłaty odszkodowania, podobnie jak koszt procesu likwidacji szkody, wkalkulowane są w cenę składki, jaką musi zapłacić posiadacz pojazdu mechanicznego, zatem nie obawiajmy się z tej ochrony korzystać.

Tyle … na razie  pozdrawiam Mirek Mróz

Share Button

Wypadek – i co dalej porady dla moich klientów

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525
%d bloggers like this: