|

OC Nauczyciela – Ubezpieczenie w Generali.

Ubezpieczenie dobrowolne dla nauczycieli.

Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim nauczyciele szukają ubezpieczenia OC nauczycieli, które oferuje Generali.

Polecam aby nauczyciele kupując ubezpieczenie OC nauczyciela dobierali opcje przeniesienia chorób zakaźnych aby była ochrona choroby Covid-19.

Klauzula OC19 -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU Generali ubezpieczenie Oc nauczycielarozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej nauczyciela.

2. Przez pojęcie nauczyciel należy rozumieć nauczyciela, wykładowcę, wychowawcę, opiekuna do dziećmi do lat 3 i innego pracownika pedagogicznego placówki oświatowej, a przez pojęcie placówka oświatowa – żłobek, przedszkole, szkoła, szkoła wyższa, placówka oświatowo-wychowawcza i inne, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3.,

3. Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli Ubezpieczający zobowiązany jest w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody na osobie lub w mieniu wyrządzonej osobie trzeciej, w związku z wykonywanym zawodem nauczyciela.

4. Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nauczyciela w każdej szkodzie w mieniu wynosi 500 zł, chyba że strony umówiły się inaczej.

Pozdrawiam.