Nowy Targ – zwrot składki za ubezpieczenie OC

W nowym stanie prawnym zwrot składki przysługuje kierowcy z Nowego Targu za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zasada zgodna z art. 813 k.c.. w przypadku rozwiązania umowy zakład ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kierowcy pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, bez jego żądania. Czynność ta musi zostać wykonana nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy lub w przypadku odstąpienia od niej – od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie. Według nowych przepisów, zwrot składki w OC pojazdów przysługuje w przypadku : 1. odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość, przy czym za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową – tj wszelkie ubezpieczenia direct np AXAdirect, Libertydirect, Link4 2. wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu albo zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdu, względnie równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie; 3. rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikłego z zasady automatyzmu – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia. W przypadku sprzedaży pojazdu, poprzedni właściciel nie musi też już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej w celu uzyskania zwrotu składki.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ – zwrot składki za ubezpieczenie OC

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525