PZU -ubezpieczenie autocasco – pilnuj karty pojazdu

17 stycznia 2013 Sąd Najwyższy miał zdecydować, czy niewielkie zaniedbanie właściciela samochodu stanowi wystarczające uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania z autocasco. Jednak SN postanowił odmówić podjęcia uchwały w tej sprawie. Sprawa dotyczyła osoby, która po powrocie z wakacji w Szczawnicy zapomniała zabrać ze schowka kartę samochodu. Ten zaś został skradziony. Poszkodowany zgłosił szkodę do PZU, gdzie wystawiona była jego polisa AC. Jednak ubezpieczyciel odmówił zaspokojenia roszczeń. Powołał się przy tym na zapisy OWU, wyłączające odpowiedzialność w sytuacji kradzieży pojazdu, w którym pozostawiono m.in. kartę pojazdu (komplet kluczyków i dowód rejestracyjny zostały zwrócone). Sprawa trafiła do sądu rejonowego, który nakazał wypłatę odszkodowania argumentując, że zaniedbanie nie miało wpływu na wyrządzenie szkody. Werdykt został zaskarżony przez PZU i trafił o Sądu Okręgowego. Ponieważ rozpatrując sprawę SO powziął wątpliwości, więc w celu ich rozproszenia zwrócił się z zapytaniem do Sądu Najwyższego. Ten jednak odmówił podjęcia uchwały w tej sprawie. Uzasadnienie decyzji SN nie jest jeszcze znane. W sprawie oznaczonej sygnaturą III CZP 95/12 Sąd Najwyższy rozpatrywał następujące zapytanie prawne, z którym zwrócił się do niego Sąd Okręgowy w Gdańsku: 1. Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco samochodu osobowego niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu) podlega ocenie w świetle przesłanek określonych w art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) w sytuacji, gdy zachowanie to nie było bezpośrednią przyczyną szkody, ani też nie przyczyniło się w żaden sposób do jej powstania? 2. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) ma zastosowanie do zawinionego zachowania ubezpieczającego (poszkodowanego) polegającego na niedochowaniu obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie mającego znamion umyślności, ani rażącego niedbalstwa? 3. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie noszące znamion rażącego niedbalstwa, ani umyślności powinno skutkować odmową wypłaty odszkodowania, czy też dopuszczalne jest w takim przypadku zasądzenie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia autocasco na zasadach słuszności?

Wybierając AC – autocasco zapytaj o ofertę u agenta  i sprawdzaj zapisy OWU.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525