kupuj auto z OC ważnym kilka miesięcy

Kupiłeś auto na Ciebie jako nowego posiadacza pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy (art. 31 ust. 1). Oznacza to m.in., że od momentu zakupu ponosisz odpowiedzialność za zapłatę składki oraz, że umowa ubezpieczenia trwać będzie do końca okresu na który była zawarta.W nowym stanie prawnym wobec umowy, z której prawa i obowiązki przeszły na nabywcę, nie zadziała klauzula prolongacyjna, tzn. z chwilą rozwiązania umowy nie zostanie zawarta z mocy prawa nowa umowa na okres 12 miesięcy (art. 28) . Taki nowy posiadacz pojazdu musi pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia, aby uniknąć sankcji związanych z brakiem spełnienia obowiązku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jeżeli nowy posiadacz pojazdu rozwiąże umowę (art. 31) zwrot części składki z tytułu niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej należy się osobie, która przeniosła prawo własności pojazdu (zbywcy). Taki zwrot powinien być dokonany przez zakład ubezpieczeń (bez żądania ze strony posiadacza) najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.

Jeżeli nowy posiadacz zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC do końca okresu, na który była zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji składki (rekalkulacji), a na żądanie nabywcy ma obowiązek wykonać rekalkulację. Rekalkulacja powinna uwzględniać ryzyko ubezpieczeniowe związane z nabywcą, tj. czynniki wpływające na wysokość składki (tzn. dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, wiek, marka pojazdu, okres posiadania prawa jazdy, etc). Jeżeli ryzyko ubezpieczeniowe będzie większe niż w przypadku zbywcy zakład ubezpieczeń wystąpi do nabywcy o dopłatę składki. Gdy ryzyko będzie mniejsze należy wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zwrot nadpłaconej części składki. Warto zwrócić uwagę, że rekalkulacja może być dokonana w dowolnym momencie  przed upływem okresu 3 lat od nabycia, tj. przed upłynięciem terminu przedawnienia .

  •  jeżeli nabywca zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC zbywcy i jej nie wypowie ( przed końcem okresu, na który była zawarta) zakład ubezpieczeń może rozliczyć z nim składkę w wyniku ponownej kalkulacji jej wysokości; zakład ubezpieczeń dokona zwrotu składki, jeżeli kupujący ma zniżki wyższe niż sprzedający albo zażąda od kupującego dopłaty, jeżeli zniżki ma on niższe aniżeli miał je sprzedający (art. 31 ust. 2); na żądanie posiadacza nowego pojazdu zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonać rekalkulacji.

masz pytanie napisz lub zobacz wpisy na www.taniapolisa.blogspot.com

%d bloggers like this: